Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – SANDAY

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1.a. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met SANDAY;
1.b. overeenkomst: de koopovereenkomst tussen SANDAY en de klant;
1.c. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
1.d. webshop: www.sanday.shop;
1.e. producten: alle producten die SANDAY aanbiedt;
1.f. SANDAY: het bedrijf dat ingeschreven is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80009743, gevestigd te Waterstraat 13, Beneden-Leeuwen.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SANDAY en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door SANDAY vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien SANDAY niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SANDAY in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
3.1.a. De klant succesvol het gehele bestelproces via de webshop heeft doorlopen;
3.1.b. De klant op enige andere wijze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van SANDAY.
3.2. Nadat de overeenkomst via de webshop tot stand is gekomen, stuurt SANDAY de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van SANDAY heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met SANDAY.
3.3. Nadat de klant op een andere wijze dan via de webshop bij SANDAY een bestelling heeft geplaatst, zal SANDAY de ontvangst van een dergelijke bestelling zo spoedig mogelijk bevestigen.

Artikel 4. Betaling en facturatie
4.1. De bestellingen die via de webshop geplaatst zijn, kunnen betaald worden middels de betaalmogelijkheden die bij het bestelproces staan vermeld.
4.2. SANDAY heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de webshop veilig te laten verlopen.
4.3. Naar zakelijke klanten kan een factuur worden gestuurd. De factuur dient dan betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
4.4. Indien de zakelijke klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de klant, nadat hij door SANDAY is gewezen op de te late betaling en SANDAY de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de klant hieraan geen gehoor heeft gegeven, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd en is SANDAY gerechtigd de door hem gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

Artikel 5. Prijzen
5.1. De op de webshop vermelde prijzen zijn inclusief btw.
5.2. Prijzen vermeld in een offerte voor zakelijke klanten zijn exclusief btw.
5.3. SANDAY heeft het recht haar prijzen aan te passen zonder enige kennisgeving vooraf.
5.4. De hoogte van de verzendkosten wordt tijdens het bestelproces, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 6. Klachten
6.1. Indien het door de klant bestelde product beschadigd of defect wordt geleverd, of indien het een onjuist product is, dan kan de klant binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten, de klantenservice van SANDAY op de hoogte stellen. SANDAY zal vervolgens zorgen voor een creditering, terugbetaling of vervanging.
6.2. Bij SANDAY ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SANDAY binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 7. Herroepingsrecht bij bestelling via de webshop
7.1. De klant heeft het recht gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst die via de webshop tot stand is gekomen te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van SANDAY heeft ontvangen.
7.2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 7.1 zal de klant zorgvuldig omgaan met de producten.
7.3. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 20 dagen na ontvangst van de bestelling aan SANDAY kenbaar te maken. Dit kan via het e-mailadres info@sanday.shop of via het contactformulier op de webshop. Daarna heb je nog eens 10 dagen de tijd om het artikel te retourneren.
7.4. Indien de klant op elektronische wijze aan SANDAY kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt SANDAY na ontvangst van deze melding de klant een ontvangstbevestiging.
7.5. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.6. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.5.
7.7. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
7.8. De klant dient de retourzending voldoende te frankeren. De bewijslast dat het product tijdig is teruggestuurd ligt bij de klant. Dit kan de klant bewijzen door middel van een bewijs van postbezorging.
7.9. Het risico van de retourzending rust bij de klant. De bewijslast dat het product zodanig is ingepakt  dat er geen beschadiging kan ontstaan tijdens de retourzending ligt bij de klant. Dit kan de klant bewijzen door foto’s te bewaren van zijn of haar verzonden pakket.
7.10. SANDAY zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en SANDAY het product retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het standaard leveren van de bestelling) restitueren. Bijkomende kosten, indien de klant niet voor de standaard levering of standaard betaling heeft gekozen, worden niet door SANDAY terugbetaald. Ontbindt de klant de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling niet aan de klant gerestitueerd. Transactiekosten worden nimmer door SANDAY vergoedt.
7.11. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 7 geldt niet voor bestellingen die niet via de webshop geplaatst zijn.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant
8.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst aan SANDAY verstrekt correct en volledig zijn.
8.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

Artikel 9. Conformiteit
9.1. SANDAY staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod en/of op de webshop vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.

Artikel 10. Garantie
10.1. Voor alle niet-levende producten zijn de wettelijke termijnen voor garanties van kracht. Bij een klacht of opmerking komen wij binnen 14 dagen met een inhoudelijke reactie. Je hoort van ons een deugdelijk product te ontvangen.
10.2. SANDAY garandeert verder de kwaliteit en/of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties.
10.3. De datum van levering van de producten geldt als ingangsdatum van de garantie.
10.4. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie en klachten worden niet (verder) in behandeling genomen:
10.4.a. In geval van schade als gevolg van opzettelijke, verwijtbare of nalatige behandeling;
10.4.b. Bij verkeerd gebruik, zoals het niet goed zorgen voor voldoende drainage, planten poten die niet geschikt zijn voor het formaat pot, slecht onderhoud;
10.4.c. Bij normale slijtage of verkleuring;
10.4.d. Indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies voor gebruik;
10.5.e. Indien er sprake is van: wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden,
schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen, ontploffingen, het niet op juiste wijze beplanten en verzorgen.
10.5. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op onkostenvergoeding voor herbeplanting.
10.6. Indien de klant onterecht een beroep heeft gedaan op de garantie en SANDAY daardoor (onderzoeks)kosten heeft moeten maken, dan komen deze kosten voor rekening van de klant.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring
11.1. SANDAY kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
11.1.a. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12;
11.1.b. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
11.2. SANDAY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SANDAY is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
11.3. SANDAY is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke niet beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn webshop wegens onderhoud of anderszins.
11.4. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. SANDAY is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
11.5. SANDAY is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundige verzorging van de producten.
11.6. SANDAY is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
11.7. SANDAY is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: herbeplantingskosten, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
11.8. SANDAY is niet verantwoordelijk voor schade in de vorm van waterschade of vloerschade. Zorg dat u bij een houten vloer gebruikt maakt van een floorprotector zodat het vocht niet doorslaat in de pot en dus op de vloer terecht komt. U kunt ook gebruik maken van een inzethoes.
11.9. Indien SANDAY aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SANDAY beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van SANDAY gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van SANDAY beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de producten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van SANDAY
11.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens SANDAY kan aanwenden. Voor de consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

Artikel 12. Overmacht
12.1. SANDAY is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SANDAY geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SANDAY niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; storing in het e-mailverkeer; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; diefstal; overheidsmaatregelen.
12.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van SANDAY.

Artikel 13. Klantenservice
13.1. Voor vragen over de overeenkomst of de producten of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van SANDAY De klantenservice van SANDAY is bereikbaar via:
1.a. het e-mailadres: info@sanday.shop
1.b. het contact formulier op de webshop van SANDAY: www.sanday.shop

Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1. SANDAY is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst SANDAY ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
14.2. SANDAY is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
14.3. Voorts is SANDAY bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.4. SANDAY is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
14.5. Indien SANDAY tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 15. Privacy
15.1. SANDAY verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy policy die op de webshop staat.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op de overeenkomst tussen SANDAY en de klant is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en SANDAY worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SANDAY gevestigd is. De consument heeft één maand de tijd nadat SANDAY zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Menu